TIL FORSIDEN

OM PARTIET

KONTAKT

BLIV MEDLEM

GIV BIDRAG

POLITIK

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

VERDEN

 

Forenede demokrater vil bevare og styrke den danske velfærdsmodel.

Folkestyret skal genoplives ved at flere beslutninger og mere ansvar skal lægges ud til borgerne.

En bæredygtig forvaltning skal gennem langsigtet planlægning, anvendelse af den nyeste teknik og miljøvenlige strategier samt tydelig lovgivning sikre, at balancen mellem udnyttelse og beskyttelse kan opnås inden for alle erhverv og i alle led – herunder transportsektoren.

Forenede Demokrater er modstandere af EU i sin nuværende form.

Velfærd

Velfærd forstås som en samfundsmæssig solidaritet og sikring af den enkelte mod økonomiske, fysiske og psykologiske konsekvenser af usikre vilkår.

Velfærden skal sikre borgerne på områder som sundhed, uddannelse, ældrepleje, miljøbeskyttelse og retsvæsen.

Velfærden skal forbedres gennem en mere bred fordeling af ressourcerne i samfundet, og systemet skal reformeres i medmenneskelig retning.

Mennesket skal altid komme før systemet i den danske velfærdsmodel.

Velfærd er forudsætningen for velstand og ikke omvendt. Et godt, trygt, menneskeligt, rummeligt, hæderligt og anstændigt samfund, er også et konkurrencedygtigt samfund.

Bemærk at Danmarks rigeste mennesker netop har opbygget deres rigdom under det danske velfærdssamfund. De fem rigeste familier startede helt fra grunden i henholdsvis 1930, 1975, 1966, 1953 og 1963.

Læs mere om de rigeste i Danmark

Når vi mener at velfærd skaber velstand er det bl.a. fordi en kraftigere økonomisk omfordeling skaber øget forbrug blandt dem der i dag forbruger mindst. De fem rigeste familier i Danmark producerer (eller sælger) netop forbrugsvarer til helt almindelige mennesker - de sælger ikke 12-cylindrede sportsvogne - de er ikke født som baroner eller lensgrever med mange kvadratkilometer jord og stribevis af ordener på brystet - de fremstiller ikke armbåndsure til 50.000 kroner stykket eller lignende.

Så livsmuligheder til alle rummer produktive potentialer for alle.

Velfærd skal løfte borger- og arbejdsglæden.

Et samfund udvikler sig ikke af tvang og fornedrelse, men af værdsættelse og friere tøjler for udfoldelse og produktivitet.

Som det fremgår af vores mærkesag om bæredygtig udvikling skal en sådan samfundsmæssig vækst selvfølgelig være bæredygtig og grøn.

Derudover vil offentlige investeringer i grøn og bæredygtig infrastruktur skabe nye bæredygtige arbejdspladser, øgede skatteindtægter og dermed øget samfundsmæssig velstand.

Samfundets eksklusionsmekanismer skal fjernes.

Gentænkning af jobformidling så den kommer tættere på de faglige miljøer.

Større respekt for og tillid til offentligt ansattes faglighed. Fx således at nyoprettede eller ledige stillinger besættes med faguddannede medarbejdere. Dog skal lovgivningen indrettes således, at borgeren samtidig har en solid retssikkerhed.

Service skal baseres på imødekommende og menneskelig kontakt til borgere med behov for hjælp.

Der skal igen investeres i at forbedre kvaliteten af velfærden og gøres op med kontrolmentaliteten i form af mistillid og umyndiggørelse.

Mennesket før systemet.

Demokrati

Demokrati defineres oftest som folkestyre eller folkeligt selvstyre, og begrebet har sin baggrund i den situation, hvor folk mødes for at drøfte offentlige spørgsmål.

Et sundt demokrati baserer sig på viden, deltagelse, dialog og indflydelse. Derfor skal beslutningsprocesserne decentraliseres bl.a. gennem en dannelse af nogle lokale, demokratiske strukturer.

Revision af grundloven, fx opstramning af de oprindelige tanker om den tredelte statsmagt, – Vi vil arbejde for størst mulig gennemsigtighed i det offentlige system, så det er muligt for borgerne at følge og drøfte elementer i den politiske beslutningsproces.

Regler for brug af politiske rådgivere.

Vi vil arbejde for indførsel af obligatoriske rådgivende borgerhøringer om særligt betydningsfulde nationale politiske emner.

Mere borgerinddragelse som fx ”Borgerbudget”, lokalråd og tilsvarende.

Lettere adgang til opstilling til folketinget - kandidater skal kunne opstilles i den valgkreds, hvor de har folkeregisteradresse.

Revision af folketingets arbejdsmetoder herunder regler for afstemninger. Muligvis ved at gøre afstemninger i folketingssalen hemmelige.

Løn-, pensions- og eftervederlagsreform for ministre, folketingspolitikere, embedsmænd og lokalpolitikere i kommuner og regioner - især således at pensionsforholdene svarer til pensioner i erhvervslivet.

Større gennemsigtighed i partistøtte henunder offentliggørelse af partiregnskaber og pligt til offentliggørelse af samtlige donationer - og hvor de kom fra...

Læs mere om tillid til politikere

Det er et kæmpestort demokratisk problem, at stort set alle beslutninger skal godkendes af Finansministeriet - i følge Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd "Embedsmanden i det moderne folkestyre"

Så det er forkert at tro, at Danmark ledes af Folketinget og de forskellige ministre. For bagved statsministeren sidder fem departementschefer og trækker i trådene.

Og disse magtfulde fem mødes nemlig før at ministrene ankommer til møderne i de to centrale organer, økonomiudvalget og koordinationsudvalget. Her afgør de fem, om et lovforslag er modent til at blive fremsat, om der er penge til nye initiativer, og om et udspil er ordentligt gennemtænkt.

Men Forenede Demokrater vil (måske som det eneste parti i Folketinget) prøve at fremme demokratiet ved af nedlægge de to nævnte udvalg - og skære antallet af ansatte i Finansministeriet ned til det halve.

Læs mere om Finansministeriet

Bæredygtig udvikling

Bæredygtighed er brug af Jordens ressourcer således at der er balance mellem udnyttelse og benyttelse for at mennesket kan bevare sit livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskers nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres.

Hver generation må ikke efterlade naturen og miljøet i en dårligere stand, end den blev modtaget.

Gennem tilskud, afgifter og besparelser vil vi sikre, at produktion og forbrug – såvel offentligt som privat – ledes i en mere miljøvenlig retning. Eksempelvis skal en vares pris bl.a. bestemmes af, hvilken miljøbelastning den forårsager.

Forsigtighedsprincippet skal gælde: Producenten skal dokumentere, at et produkt ikke har nogen skadelige bivirkninger på miljø og sundhed. Desuden skal nye produkter have nogle klare samfundsmæssige fordele, som ikke kan leveres af eksisterende produkter.

Der skal satses på forskning, udvikling, brug og eksport af bæredygtig teknologi.

Uddannelse i miljø – og energirigtig planlægning på alle niveauer skal intensiveres.

Genbrug og genanvendelse af råvarer skal intensiveres. Eksempelvis ved at indføre pant på alt som kan genbruges/genanvendes.

Hensynet til klima, miljø og sundhed skal spille hovedrollen i byplanlægning, infrastruktur og offentlige indkøb således, at man til enhver tid skal benytte det mest miljøvenlige alternativ.

Den kollektive trafik skal udbygges og billiggøres således, at det den udgør et reelt alternativ end den private trafik.

Godstransporten skal i stigende grad foregå med jernbane, og partikelfilter skal indbygges i alle lastbiler.

Brugen af fossil brændsel udfases, og den vedvarende energi udbygges.

Energirenovering af både private og offentlige bygninger.

Øget satsning på at finde mindre skadelige stoffer inden for alle sektorer. Inden for landbrug, fiskeri og skovbrug skal økologi, bæredygtighed, naturbeskyttelse og dyrevelfærd prioriteres.

Forbrugerne skal sikres sunde fødevarer af høj kvalitet til priser, som er til at betale for alle.

I byerne etableres grønne zoner med bl.a. partikelabsorberende planter, industri placeres uden for byen med gratis transport til centrum, cykel- eller gangstier og miljøvenlige busser.

Øge mulighederne for at mennesker i byerne kan dyrke afgrøder i mindre skala alternativt beplante områder med spiselige skove (frugttræer og bærbuske eksempelvis).

Indføre en certificeringsordning for biobrændsler, "transportsvage" produkter, energivenligt fremstillede produkter o.a. mærkninger, som hjælper forbrugeren i at orientere sig og vælge det miljøvenlige alternativ.

Forenede Demokrater hævder den nationale ret til at bestemme over natur, miljø og sundhed, når de tiltænkte initiativer lægger en standard, som er bedre end den internationale.

EU

Forenede Demokrater går som udgangspunkt ind for internationalt samarbejde med udgangspunkt i selvstændige nationalstater og vil fx arbejde for et styrket nordisk samarbejde.

Danmark har været medlem af det europæiske fællesskab i mange år, og den danske lovgivning er stærkt præget af dette. Fællesskabets struktur ligger dog langt fra de idealer om bl.a. demokrati, som Forenede Demokrater kæmper for.

Danmarks medlemskab af EU er derfor på mange punkter i vejen for bl.a. vores velfærds- og demokratipolitik.

Mange af de forringelser vi har været vidne til i efterhånden flere år, er sket og forårsaget af harmoniseringer, dekreter og domme fra EU.

Derfor er Forenede Demokrater modstandere af det EU i sin nuværende form.

Kun ved at yde tydelig modstand og insistere på en folkeafstemning om Danmarks fortsatte medlemskab af EU, kan vi opnå :

at der sættes mere fokus på bilateralt samarbejde og samhandel end på unionsstruktur.

at der kan arbejdes aktivt for en demokratisering af beslutningsprocesserne i EU

at vi kan stoppe yderligere afgivelse af suverænitet, og på flere områder tilbagerulle suverænitet til de enkelte medlemslande.

at den danske arbejdsmarkedsmodel kan sikres.

at sikre og videreudvikle det danske universelle velfærdsystem

at der kan arbejdes for et opgør med den forældede neoliberalistiske forbrugstankegang, der ikke løser nutidens og fremtidens største udfordringer, når det gælder miljøforurening, ressourcebegrænsninger og et værdigt liv for alle.

at der kan arbejdes for minimumsregler på en række områder, men med mulighed for at indføre højere krav nationalt.

Det gælder fx følgende områder: socialpolitik, retspolitik, beskæftigelsespolitik, miljø- og bæredygtighed samt på demokratiområdet.

Læs mere om EU

POLITIK

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

VERDEN