TIL FORSIDEN

KONTAKT

 

OM PARTIET

GIV BIDRAG

VIS EKSEMPLER

POLITIK

MÆRKESAGER

LOKALT

DANMARK

VERDEN

 

Vores principper fokuserer på mennesker - ikke på systemer eller regneark

 

1. Styrkelse af folkestyret og nærdemokrati

I dagens Danmark føler mange mennesker sig sat uden for indflydelse på samfundsudviklingen.

Derfor skal demokratiet styrkes ved, at det flyttes tættere på den enkelte borger. Politiske reformer skal ske gennem markant mere aktiv inddragelse af de mennesker det berører.

2. Opgør med New Public Management

For at styrke demokratiet kræves et opgør med New Public Management principperne i den offentlige sektor, hvor det offentlige apparat styres igennem økonomiske analyser.

Derfor vil vi fremme det reelle demokrati helt ude i yderste led hvor offentligt ansatte – eksperter på deres område – sammen med borgere er medudviklere af kerneydelserne og på hvilken måde servicen leveres på.

 

 

 

 

 

3. Grøn Vækst

Måske vi skal tænke på at ikke al vækst nødvendigvis er god.

God vækst skal være bæredygtig og derfor Grøn. Vækst skal altså måles i kvalitet og ikke bare kvantitet. Man kan ikke drive en bæredygtig økonomi på at privatpersoner gældsætter sig og ren forbrugsvækst fører til finanskriser (og demokratisk underskud).

Derfor skal vækst komme ved at det offentlige investerer i fremtiden ved at støtte miljøinitiativer der både gør livet nemmere og grønnere og billigere for vores børn og børnebørn, og som skaber jobs og energibesparelser her og nu.

4. Tillid frem for kontrol i den offentlige sektor

New Public Management i den offentlige sektor har betydet flere udgifter til administration, effektivitetskontrol og papirarbejde og færre udgifter til de faktiske opgaver, som borgerne har brug for.

Der bliver ansat færre til at udføre det væsentlige arbejde og flere til at kontrollere de som laver arbejdet. Det er ikke effektivt, og det skaber dårlige arbejdsvilkår for dem der leverer ydelserne.

Der skal mere ansvar ud til de enkelte medarbejdere, og administrationen skal udvise tillid til, at faglærte og uddannede medarbejderne vil og kan udføre det arbejdet.

 

 

 

 

 

5. Bæredygtigt Danmark

Menneskets øgede forbrug og det stigende befolkningstal har en negativ effekt på jordens miljø og bliver en af de største udfordringer i fremtiden. Grundlæggende bliver vi nødt til at ændre både adfærd og indstilling i en mere bæredygtig retning.

Vi henviser i øvrigt til 12. princip, Grøn Vækst.

6. Åben og gennemsigtig administration

Det er en grundlæggende præmis for demokratiets funktion, at borgere og medier har fuld indsigt i politikernes arbejde. Såfremt hverken borgere eller medier har dette – eller kun i begrænset omfang - kan de folkevalgte politikere ikke holdes til ansvar for deres handlinger.

Vi vil arbejde for et åbent og gennemsigtigt demokrati.

 

 

 

 

 

7. En Stærk Offentlig Sektor

Den offentlige sektor sikrer sundhed, uddannelse, politi, brobygning mv. til samfundets fælles gavn og er en forudsætning for samfundets fortsatte vækst.

Det vil med andre ord sige at det enkelte menneske såvel som det private erhvervsliv nyder godt af en stærk offentlig sektor.

Erhvervslivet lever blandt andet af en stærk offentlig sektor der holder arbejdskraften veluddannet og fleksibel, samt sikrer en velfungerende infrastruktur.

Den offentlige sektor er også garant for den enkeltes livskvalitet, når livet viser sig fra sin mindre behagelige side.

Offentlige investeringer er en effektiv metode til at skabe jobs og økonomisk vækst.

Der synes at være behov for at anerkende ligeværdigheden mellem det at være offentligt og privat ansat.

Det offentlige skal være kvalitetsmæssigt, konkurrencedygtigt i forhold til de private alternativer, således at det offentlige ikke fravælges på grund af forskel i kvalitet. Med andre ord er det ikke er målet at konkurrere på pris.

8. Fælles finansiering af Velfærden

Regeringen har valgt en politik der prøver at få os ud af krisen ved at tage fra de mange og give til de få rigeste, i håb om at hjulene kommer i gang.

Der er ikke noget gyldigt empirisk grundlag for at offentlige nedskæringer og skattelettelser til de højestlønnede virker i krisetider. Tværtimod er der meget der tyder på at staten skal bruge penge i krisetider og spare op i højkonjunkturer.

Der er ikke umiddelbart behov for at sætte marginalskatten op på grund af de forventelige negative makroøkonomiske effekter ved at sætte skatten op for de højestlønnede, i form af økonomisk afmatning. Men på nuværende tidspunkt kan man ikke meningsfuldt tage fra dem med de laveste indkomster – tværtimod.

Forenede Demokrater vil ikke støtte flere skattelettelser til de højestlønnede, og vi vil kun støtte forslag der har en rimelig social balance – og vi vil arbejde for at rulle de skattelettelser der er blevet gennemført i 2010 og 2012 tilbage. Efter vores mening er det langt bedre at forhøje personfradraget.

 

 

 

 

 

9. Flest muligt i arbejde

Folk bliver ikke arbejdsløse fordi de er dovne, men fordi arbejdsmarkedet påvirkes af økonomiske konjunkturer.

Der er ikke jobs til alle og der vil altid være nogle der står uden for arbejdsmarkedet – især i krisetider. De skal behandles med værdighed og respekt, for de sikrer arbejdsmarkedets fleksibilitet.

Det er et lille mindretal som misbruger offentlige ydelser. Det skal naturligvis forhindres – men ikke ved at stigmatisere, kontrollere og mistænkeliggøre alle der modtager offentlige ydelser.

10. Et fleksibelt og velorganiseret arbejdsmarked

Den danske flexicurity model for arbejdsmarkedet ligger til grund for Danmarks høje konkurrence evne, og for vores velfærd. Den kræver et velorganiseret arbejdsmarked, et godt socialt sikkerhedsnet, og en sund overenskomstkultur. Som arbejdsgiver skal staten gå forrest med rimelige og anstændige forhandlingsmetoder, der tager hensyn både til de borgere der modtager offentlige ydelser og til sine ansatte. Staten skal også aktivt medvirke til at opretholde arbejdsmarkedets regulering ved ikke at tolerere at der i Danmark arbejdes under urimelige eller uanstændige arbejdsvilkår.

 

 

 

 

 

11. Dansk kultur er mangfoldig

Der har aldrig været én homogen kultur delt af alle danskere, og det er heller ikke nødvendigt.

Danmark har altid været en del af den store verden og har integreret mennesker og kulturelle elementer og ideologier fra resten af verden.

Den udveksling har ikke sat Danske særpræg eller den nationale sammenhængskraft over styr, men derimod givet den den karakter som den har i dag. Det er Dansk lovgivning baseret på menneskerettighederne og almen etik, der sætter rammen for hvilke kulturelle praksisser der skal accepteres i Danmark.

Det er ikke statens opgave at vedtage grænser for hvad der er mere eller mindre ”Dansk”, det afgør det danske folk. Det danske folk er alle dem som føler sig Danske og deltager aktivt i det danske samfund uanset deres oprindelse

12. Danmark er ikke alene i verden

Verden er stor og tættere forbundet end nogensinde før, og Danmark er en del af den.

Mange af de problemer som påvirker Danmark kan kun løses ved at indgå i stærke forpligtende samarbejder med andre lande - så som Rigsfællesskabet, EU, FN, og NATO. Sådanne former for samarbejde betyder at Danmark nogle gange må gå på kompromis med nationale løsningsmodeller.

Derfor må Danmark arbejde ekstra aktivt for at påvirke det internationale samfund og derved få en stemme der klinger højere end andre større landes. Omvendt mener vi at vores tilknytning til EU er tilstrækkelig med de gældende forbehold, hvilket vil sige at vi ikke ønsker at deltage i det skrantende Euro samarbejde eller lade EU overtage Nato´s rolle som decideret forsvarsalliance.

 

 

VIS EKSEMPLER

POLITIK

MÆRKESAGER

LOKALT

DANMARK

VERDEN