TIL FORSIDEN

OM PARTIET

KONTAKT

 

BLIV MEDLEM

GIV BIDRAG

POLITIK

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK

 

Danmark skal fortsat føre en aktivistisk udenrigspolitik, når vi ser bort fra det militære aspekt.

Miljø- og klimapolitik, flygtninge- og indvandringspolitik samt arbejdsmarkedsspørgsmål er områder, som ikke altid kan behandles afgrænset inden for det danske territorium.

Vi skal støtte demokratiet overalt i verden og gøre brug af diplomatiet for generelt at melde Danmarks holdninger ud om demokrati og menneskerettigheder.

EU

Forenede Demokrater går som udgangspunkt ind for internationalt samarbejde med udgangspunkt i selvstændige nationalstater og vil fx arbejde for et styrket nordisk samarbejde.

Danmark har været medlem af det europæiske fællesskab i mange år, og den danske lovgivning er stærkt præget af dette.

Fællesskabets struktur ligger dog langt fra de idealer om bl.a. demokrati, som Forenede Demokrater kæmper for.

Og EU-samarbejdet har efter vores mening slet ikke fungeret i forbindelse med modtagelse af det enorme antal flygtninge her i de seneste år. i følge organisationen IMF bidrog hver indbygger i Danmark med 1.180 kroner til asylansøgere - mens indbyggerne i bankernes paradis Storbritannien bidrog med 50 kroner.

Danmarks medlemskab af EU er derfor noget, som efter vores mening burde komme til en ny folkeafstemning på et senere tidspunkt.

Læs mere om EU

Forsvar

Danmark skal arbejde for fred i verden. Det danske militær skal primært arbejde med et humanitært eller fredsskabende sigte.

En forudsætning for en evt. fremtidig deltagelse i krigsførende aktiviteter er, at den er godkendt af FN´s sikkerhedsråd, og at folketinget har stemt "ja" med 5/6 flertal til en militær indsats. At gå i krig i Irak med et flertal på et enkelt mandat er efter vores mening ganske uacceptabelt.

Vores arbejde for en atomfri verden skal også ledsages at en aktiv indsats for afskaffelse af biologiske- og kemiske våben.

Forenede Demokrater vil arbejde for at rummet skal afmilitariseres.

Staternes tryghed og menneskets ret til privatliv er to ligeværdige hensyn. Vi vil arbejde for, at der opretholdes en balance mellem disse på globalt plan gældende for stater, virksomheder og efterretningstjenester og oplyse om og bekæmpe den massive aflytning, der finder sted i hele verden i dag.

Samarbejde om penge

Forenede Demokrater vil arbejde hen imod en international finansskat (Tobin), der i øjeblikket anbefales af 11 EU-lande.

Vi vil arbejde for, at finansskatten tiltrædes af alle lande, men som en start mener vi, at Danmark skal gå forrest og indføre finansskat - uanset om den ikke bliver global eller ej.

Finansskatten skal ledsages af nedenstående tiltag :

En afgift på handel med aktier og obligationer og på handel med spekulationspapirer (derivater).

Ejertidskrav; værdipapirer må først viderehandles, når man har ejet dem et vist stykke tid, fx efter tre måneder.

Opsplitning af bankvirksomhed, så der sker en organisatorisk opsplitning af:

traditionel bankforretning, dvs. ind- og udlån til private, virksomheder og offentlige organisationer

investeringsforretning, dvs. køb og salg af investeringer i ejendomme, virksomheder, valutaer, råstoffer, mv.

spekulationsforretning, dvs. derivater (fx option, swap, warrants), dvs. handel med eller flytning af risici.

Internationale organisationer

Danmark skal samarbejde aktivt med andre lande, organisationer m.v. for at varetage landets interesser mest muligt samt arbejde for fred, demokrati, menneskerettigheder og samarbejde mellem landene.

Danmark skal derfor arbejde aktivt med internationale organisationer for at finde løsningsmodeller, der virker på tværs af landegrænserne.

Vi vil arbejde for en reform af FN-systemet, så det mere afspejler situationen i verden i dag og ikke verden efter anden verdenskrig. Det gælder fx sikkerhedsrådets sammensætning med faste medlemmer, der bl.a. ikke omfatter Tyskland og Brik-landene.

I andre tilfælde kan det være ønskeligt, at vi i Danmark går enegang i samarbejdet for at nå længere i en ønsket retning, end de internationale organisationer vil det. I sådanne tilfælde vil vi i Forenede Demokrater arbejde for, at dansk selvstændighed opretholdes og respekteres.

Samarbejde om miljø

Forenede Demokrater vil arbejde aktivt for, at handelsaftaler – herunder EU-samhandlen – skal baseres på stigende krav til bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder og Fair Trade.

Vi vil grundlæggende arbejde for en atomfri verden og, indtil da, for så mange atomfrie zoner i verden som muligt. Vi vil internationalt arbejde for at atomkraftværker nedlægges og erstattes af vedvarende energi

U-landsbistand

Det er forenede Demokraters politik at arbejde for mere lighed i verden, hvorfor udviklingsbistand stadig er en vigtig del af dansk udenrigspolitik. Forenede Demokrater mener, at udviklingsbistanden skal op på 1 % af BNP.

Danmark skal arbejde for en mere retfærdig fordeling af verdens goder og ressourcer. Dette kan bl.a. gøres ved, at den tredje verdens lande får mere ud af deres råvarer.

I øjeblikket kan man groft sagt sige, at for hver U-landsbistandskrone der doneres af de rige lande, trækkes der ti kroner ud af U-landene - især i forbindelse med råstofudvinding.

 

POLITIK

MÆRKESAGER

PRINCIPPER

LOKALT

DANMARK