TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL MENNESKER

 

Vi skal bygge et samfund, hvor alle ses som ressourcefyldte borgere og alle bidrager efter evne til fælles bedste.

Endvidere skal vi skabe et arbejdsmarked, hvor vi deler det arbejde, der er, så stress og umenneskeliggørelse mindskes.

Der skal være plads til alle – også dem med nedsat arbejdsevne.

 

Mere tryghed

Genoptjeningsperioden skal forkortes til 26 uger, og dagpengeperioden skal "rulles tilbage" til fire år. Derudover skal aktivering, virksomhedspraktik, uddannelse og nyttejobs medregnes som optjeningsperioder. Det skal sikres alle ret til aktivering o. lign, inden de falder for tidsbegrænsningen.

For alle i lejeboliger bør der gælde en 6 måneders garanti, som sikrer at man kan beholde sin bolig ved pludselig arbejdsløshed, indtil man har fået mulighed for at omstille sit liv til den nye økonomiske situation, evt. ved mulighed for flytning til billigere bolig - eller har generhvervet arbejde. Kommunen bør i denne periode supplere/dække huslejeudgiften, så man ikke som i dag udsættes med fogedens hjælp - allerede ned til 2 måneder efter den fornyede situation er opstået.

Begrænsningen på supplerende dagpenge fjernes.

Sagsbehandling

Medarbejderne i den offentlige sektor bruger en for stor del af deres tid på unødvendig kontrol. Energien skal i stedet bruges på at styrke de lediges muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Det kan være ved at sikre, at den nuværende og kommende arbejdsstyrke har relevante kompetencer bl.a. via uddannelse.

I stedet for at ansætte private ”anden aktører” og private firmaer til afholdelse af kurser m.v. for ledige, skal der så vidt muligt ansættes undervisere og psykologer ved jobcentrene. Der skal være et tæt samarbejde mellem jobcentre og fagforeninger/A-kasser.

Aktivering

Aktiveringssystemet skal forbedres, så den meningsløse aktivering af ledige falder bort. Der skal ske et skifte i jobformidlingen fra endeløs og nedværdigende kontrol til en reel hjælp til jobmatchning, uddannelse og anden kompetenceudvikling, som giver mening, og hjælper den ledige og/eller syge på et niveau, der er tilpasset den enkelte. Herved ændres jobcentrene til virkelige kraftcentre, der formår at hjælpe flere i arbejde.

Arbejdsløse i aktivering skal kunne optjene pension og feriepenge, der udbetales oven i dagpenge/kontanthjælp under ferie og oven i folkepension efter pensionering. Aktivering skal ikke misbruges til at nedlægge ordinære stillinger, og aktivering skal ikke være meningsløse ”nyttejob” uden indhold eller perspektiv.

De lediges kontakt til arbejdsmarkedet skal forbedres ved at støtte frivilligt arbejde, tillade supplerende kontanthjælp og uddannelsesstøtte.

Vi bruger cirka 16 milliarder årligt i aktiveringsindsats. De seks af dem skal anvendes til investering i reelle nye danske arbejdspladser inden for et bredt udsnit af brancher.

Fleksjob

Fleksjobreformen tilbagerulles til før 1. jan. 2013 med enkelte forbedringer.

Personer i fleksjob skal aflønnes efter overenskomst for fuld tid, med optjening af pension mv., og arbejdsgiver modtager et tilskud i forhold til den nedsatte arbejdsevne.

Personer i fleksjob kan oppebære max kr. 500.000 om året. (Evt. 450.000, men så skal højtlønnede kun arbejde i det antal timer, løndelen (de 450.000 kr.) angiver.

Fleksjob bevilges efter at det er dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt nedsat. Der kan ydes tilskud til fleksjob til personer, der har en arbejdsevne mellem 25 og 75 %. Er den mindre skal der tilkendes førtidspension. Der skal være mulighed for at førtidspensionister kan få et skånejob, hvis det er ønsket.

Personer i jobrotation udfører et almindeligt arbejde og skal derfor også tilskrives en optjeningsperiode i forhold til dagpenge.

Virksomhedspraktik

Ulønnet virksomhedspraktik skal begrænses til de personer, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og ikke er arbejdsparate, så de ikke virker løntrykkende.

Arbejdsparate og uddannede ledige skal ansættes i ”rigtige” stillinger med overenskomstmæssig løn i forhold til det antal timer, arbejdsløshedsdagpengene/kontanthjælpen berettiger en reel ansættelse.

Selvstændig Virksomhed

Der skal skabes bedre vilkår for iværksættere, og den administrative byrde i forbindelse med stat og kommune skal lettes for små erhvervsdrivende.

Potentielle iværksættere med en virksomhedsplan skal have mulighed for at modtage iværksætterydelse i en periode uden aktivering, så tiden kan anvendes til at starte virksomhed op.

De eksisterende rådighedskrav og regler om supplerende dagpenge skal revideres, så de støtter disse tiltag.

Man kan for eksempel tillade en omsætning op til 150.000 kroner om året for momsfri hobbyvirksomhed.

Jobcentrene skal tilbyde gratis vejledning i forbindelse med opstart af et anpartsselskab.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER