TIL FORSIDEN

TIL ARBEJDE

TIL INDENRIGSPOLITIK

 

 

En aktiv beskæftigelsespolitik drejer sig om at sikre flest mulige arbejdspladser på normale vilkår.

Vi skal skabe et velfungerende og anstændigt arbejdsmarked, der bygger på den danske model, og hvor der er plads til og brug for alle, og hvor ingen svigtes.

 

Dansk løn

Vi ønsker at bevare den danske model uændret på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Arbejdskraftens fri bevægelighed i EU må ikke virke løntrykkende. Arbejde, der udføres på dansk grund, lønnes efter danske overenskomster, uanset om arbejdsgiveren er hjemmehørende i et andet EU-land.

Vi vil sikre, at alle udenlandske arbejdere skal have dansk overenskomstmæssig løn. Det er overenskomsten ved den største fagforening på området, der skal være gældende, hvis der ikke er tegnet overenskomst med den pågældende virksomhed. Ellers skal deres løn følge den overenskomst, som er gældende for arbejdspladsen.

Kommuner og Stat

Stat og kommuner skal såvel som arbejdsgiver og som politisk system leve op til den danske model juridisk såvel som moralsk.

Staten skal føre en aktiv rolle for at undgå løndumping og sørge for ordentlige arbejdsforhold for alle, der arbejder i Danmark.

Det offentlige må ikke benytte sig af firmaer, der udfører løndumping. Det gælder også for firmaers underleverandører. Evt. med karantæne for virksomhed i Danmark, hvis det ikke overholdes.

Bekæmpe ungdomsarbejdsløshed

Forenede Demokrater vil nedsætte arbejdsløsheden blandt unge ved at øge antallet af lærepladser og ved at forsætte bolig-jobfradraget.

Men således at det kun kan benyttes i forbindelse med håndværksvirksomheder, som beskæftiger overenskomstansat arbejdskraft og som lever op til sociale klausuler, f.eks. ved at tilbyde en lære- eller praktikplads.

Vi vil indføre en statsgaranti for praktikpladser ved simpelthen at betale alle udgifter, som en arbejdsgiver vil have i forbindelse med en praktikplads.

Ligesom at vi vil lade deltagelse i statens indkøbsaftale SKI afhænge af, hvor villig en virksomhed er til at oprette praktikpladser.

Masser af små anlægsarbejder

Forenede Demokrater vil standse nogen gigant-projekter, som i øjeblikket er i støbeskeen.

Minsandten om man ikke taler om en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg - uden at komme nærmere ind på de enorme jernbane- og motorvejsanlæg, som så skal pløje sig gennem nogle af de smukkeste områder i Nordsjælland.

Og man tænker også på en direkte metrotunnel mellem København og Malmø - uden at tænke over hvor mange (få ?) passagerer, som har behov for sådan en forbindelse.

Men vi vil i stedet starte en masse små anlægsopgaver - til gavn for mindre, danske virksomheder - i stedet for udenlandske kæmpe-entreprenørfirmaer.

Nej til billig arbejdskraft ved nyttejob

En kontanthjælpsmodtager i nyttejob kan være en billig arbejdskraft for kommunen. I kommunerne kan en "nyttejobber" komme til at arbejde 37 timer om ugen for at modtage kontanthjælpen. Det betyder, at timelønnen er 43 kroner - helt uacceptabelt efter Forenede Demokraters mening.

I følge lovgivningen må nyttejobbene ikke erstatte almindelige ansættelser eller være konkurrenceforvridende. Men hvordan i alverden skal man kunne kontrollere dette ? Og arbejdsmarkedsforskere mener, at det i flere tilfælde bliver overtrådt.

Fagbladet 3F har skrevet, at Nyttejob-ordningen faktisk tager arbejde fra masser af ansatte. Det gælder især gartneropgaver, maleropgaver og rengøring, skriver fagbladet på baggrund af en undersøgelse, som 79 kommuner har deltaget i.

Tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sendte efter sigende sendt et brev til kommunerne, for at gøre det helt klart, at nytteindsats ikke må fortrænge almindeligt arbejde.

Men om brevet har ændret nogetsomhelst - det står vistnok hen i det uvisse.

Så Forenede Demokrater vil helt afskaffe ordningen med nyttejob. De skal erstattes af tilbud om reelt arbejde - og når modtagere af dagpenge siger ja - så bliver de ansat til overenskomstmæssig løn - og begynder at genoptjene dagpengeretten igen.

Vi er helt klar over, at det vil koste masser af penge - og de penge kan vi finde ved at stoppe den såkaldt meningsløse aktivering af ledige - noget som efter sigende løber op i 16 milliarder kroner om året.

Nå, ja - når modtagere af dagpenge begynder at tjene flere penge - så vil de skulle betale mere i skat - de skal også til at betale arbejdsmarkedsbidrag - og de vil bruge flere penge til almindelige dagligvarer. Så der vil automatisk komme flere indtægter til staten og til kommunerne - fint nok...

Dansk Arbejdsgiverforening i dag

I begyndelsen af 2016 sidder en ny direktør i Dansk Arbejdsgiverforening med ved bordet til trepartsforhandlinger med regering og lønmodtagere. Og selvom han kun har siddet i direktørstolen siden november, har den 47-årige tidligere topembedsmand udtalt, at han vil kæmpe for, at flere ledige tager job fordi "det skal kunne betale sig at arbejde".

Han mener, at kravene til at søge job skal bredes ud, så ledige ikke kun skal søge job i nærheden af, hvor de bor, men i hele landet - de ledige skal altså være villige til at flytte langt væk fra familie og børneinstitutioner for at arbejde.

"Jeg synes mobiliteten på det danske arbejde skal op, og det betyder, at man skal være villig til at flytte sig hen til, hvor der er arbejde" lyder det fra den nye DA-direktør Jacob Holbraad.

Så Forenede Demokrater vil gerne spørge Jacob Holbraad om det er op til ham at diktere socialpolitikken i Danmark - Og tror han at det er op til ham at afvikle velfærds Danmark, for at få den billigst mulige arbejdskraft i Danmark ?

Tror Jacob Holbraad at det er gratis at flytte til en anden del af landet, eller at arbejdsløse gennem lang tid har råd til at betale de 6 måneders indskud det ofte bliver til, når man flytter ind i et nyt lejemål ?

Tror Jacob Holbraad at man i forbindelse med flytning fra et lejemål til et andet, har råd til at betale to huslejer, så man har mulighed for at male og vedligeholde efter udflytningen, fordi man ellers skal betale for rengøring og retablering af lejligheden efter udflytning, fordi man ellers mister hele sit indskud ?

Eller forestiller Jacob Holbraad sig, at arbejdspladserne mirakuløst opstår, når man presser folk hårdt nok ?

Uha - det var nogle bitre ord - så Forenede Demokrater vil samtidig skære ud i pap, at vi er et meget erhvervsvenligt part - og vi er på ingen måde er fjendtligt stemt over for de danske arbejdsgivere. Vi synes at det er helt fint, at folk får gode ideer - skaber arbejdspladser og tjener masser af penge på det - hvis de så også betaler den skat, som de nu engang skal betale.

Men vi finder det dybt usmageligt, at en højtlønnet direktør for en interesse- og lobby-organisation undytter sin plads ved et forhandlingsbord til at dreje dansk politik i en retning, som behager en lille, eksklusiv kreds. For det er værd at bemærke, at Jacob Holbraad kun har været direktør i Dansk Arbejdsgiverforening siden 2015. Før det har han arbejdet 8 år i Finansministeriet, 7 år i Statsministeriet, 2 år i Undervisningsministeriet og 2 år i Beskæftigelsesministeriet.

Og med en teoretisk uddannelse i statskundskab fra Københavns Universitet i 1996 er det tydeligt, at hans baggrund ligger meget fjernt fra helt almindelige danske lønmodtagere - og meget fjernt fra det store flertal af danske arbejdsgivere.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL ARBEJDE