TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL MENNESKER

 

Vores boligpolitik fokuserer på de mennesker, som rent faktisk bor i boligerne.

Vi ligger ikke på knæ over for jordspekulanter, advokater eller banker.

 

Private Lejeboliger

Vi ønsker at gøre op med det private boligudlejnings markeds ulovlige opkrævning af "gebyrer" samt betaling "under bordet", som ofte er muligt ved akut boligmangel.

Vi vil sikre Huslejenævnet beføjelser til, at de kan ophæve de ulovlige tidsbegrænsede udlejninger.

Vi skal væk fra præcedens praksis omkring de 2-årige lejekontrakter for privatudlejning. Tidsbegrænsning skal kun kunne anvendes, såfremt ejer selv skal bebo det lejede. Det er vigtigt at lejeloven overholdes, og at den ikke ændres af anden sædvane.

Såfremt lejer betaler halvdelen af finansiering via lejen, skal det kunne pålægges udlejer at lave energibesparende forbedringer. Alt for mange lejeboliger er dårligt isolerede og med en ikke rentabel varmekilde, da forbrugsudgifter påhviler lejer og nedbringelse derfor ikke prioriteres af udlejer.

Ejerboliger

Vi vil gennemføre en politik, der beskytter boligejerne mod de voldsomme svingninger i priserne, som vi har set gennem de seneste tredive år. Udsvingene har været godt for nogen, nemlig de heldige, som solgte på det rigtige tidspunkt. Men det har været skidt for de mange, mange mennesker, som købte på det forkerte tidspunkt.

Vi er klar over, at boligejerne sidder på en tikkende bombe i form at de billige rentetilpasningsån. Så vi vil langsomt, over en 20-årig periode helt afskaffe disse lån - for at sikre boligejerne mod uforudsete udgifter, hvis renten en dag skulle finde på at stige.

Rentefradraget udfases over en 20-årig periode . Tidspunktet er gunstigt, fordi renten er meget lav for øjeblikket.

For at imødegå spekulation ønsker vi en provenu beskatning på mellem 30-50 % ved gensalg indenfor 3 år.

 

Ungdomsboliger

Staten skal have pligt til at etablere et tilstrækkeligt antal ungdomsboliger til max. 2.500 kr. (2013 pristal).

Der indføres en garanti til alle under 30 med en indtægt svarende til kontanthjælp eller SU, så de kan tildeles en ungdomsbolig til en husleje på max 2.500 kr./mdr. Er huslejen større, skal der ydes tilsvarende boligstøtte, så egenbetalingen bliver 2500 kr. / mdr. i husleje.

De eksisterende ungdomsboliger føres over til vilkår, der svarer til de her skitserede i statsregi.

 

Stop for usmagelig udsættelse af lejere

Mange lejere bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke har kunnet betale husleje.

Vi vil først og fremmest arbejde for, at ingen børnefamilier nogensinde sættes på gaden, da det har helt uoverskuelige konsekvenser for børnenes opfattelse af det samfund, der omgiver dem.

Det sker ofte at modtagere af kontanthjælpsydelser sættes på gaden, så derfor vil vi arbejde for en afbureaukratisering af kontanthjælpsområdet.

Huslejen skal selvfølgelig betales automatisk af myndighederne inden at resten af kontanthjælpen udbetales til modtageren.

Samfundet vil faktisk spare mange penge ved dette, fordi man ikke skal have kongens foged sat i sving sammen med forskellige låsesmede og flyttefolk, når den udsattes indbo skal anbringes på et lager. I dag sker det normalt for den udsattes regning.

Herved vil et stort antal jakke- og slipseklædte advokater faktisk miste en kærkommen indtægt - trist for dem - men bedre for alle os andre.

 

Kolonihaver

Der er for få tilgængelige kolonihaver på landsplan. Kommunerne skal forpligtes til at udbyde flere.

Prislejet er, på trods af regulering ved lov, domme osv., stadig for højt. Der skal sættes max priser på kolonihaver.

Det betyder selvfølgelig, at folk ikke kan få de udgifter hjem de evt. har, hvis de etablerer et hus på grunden, der svarer til standard sommerhuse. Sådan må det være!

 

Almennyttige boliger

Der skal bygges boliger nok, så alle, der har behov, kan tildeles en almennyttig bolig. Og der skal altid bygges energirigtige og sunde boliger.

For nye almennyttige boliger bør de enkelte afdelinger bestå af mindre afdelinger opdelt i små enheder for at forhindre ghettodannelse. Nuværende ghettoområder skal renoveres, og der skal en øget boligsocial indsats til for at imødekomme problemerne. Ved udsigt til nye ghettodannelser kan kommunerne og boligselskaberne iværksætte en differentieret udlejning, så mennesker, der er i arbejde eller på SU, får fortrinsret til boligerne og kommunernes anvisningsret suspenderes.

Ungdomsboliger skal varetages af en afdeling under statsforvaltningen.

Plejeboliger skal varetages af kommunerne.

Der skal sættes normer for at minimere administrationsomkostningerne.

Flere og billigere almene boliger

I København forsøgte overborgmester Ritt Bjerregård for nogle år siden at etablere 5.000 boliger til under 5.000 kroner om måneden. Det mislykkedes imidlertid, fordi ploitikere fra blå blok modarbejdede det med alle midler - eksempelvis ved at nægte at kommunalt ejede grunde kunne bruges til den slags - så hellere lade grundene ligge ubenyttet hen.

Forenede Demokrater vil i stedet arbejde for, at jord ejet af stat eller kommune kan stilles til rådighed til dette formål mod betaling af en årlig leje - hvilket vil spare masser af omkostninger til finansiering, tinglysning, o.s.v.

Pudsigt nok, så var blå blok uden problemer villige til at forære flyvestation Værløse kvit og frit til den sammenlagte Furesø kommune - antagelig for at den sammenlagte kommune kunne have en slags ballast over for de økonomiske konsekvenser af den tidligere Farum-Venstre-borgmesters tvivlsomme dispositioner. Det er jo ikke hver dag at en siddende regering forærer en hel lufthavn til en kommune - vel ?

Kontrol over huslejestigning i private lejeboliger

I dag risikerer private lejere helt urimelige huslejeforhøjelser, hvis udlejeren foretager en form for renovering af deres lejlighed. Vi vil derimod arbejde for at der kun kan komme en behersket huslejeregulering i forbindelse med reelle energirenoveringer - og for at hjælpe denne udvikling i gang vil vi sikre statsstøtte til dette. De siddende politikere vil straks spørge om, hvor pengene skal komme fra ? Men svaret er simpelt, for et mindre energiforbrug er ensbetydende med en forbedring af Danmarks betalingsbalance, fordi energi normalt afregnes i amerikanske dollars. Derimod vil energirenoveringerne beskæftige mennesker, som i dag modtager arbejdsløshedsdagpenge - og disse menneskers løn udbetales jo i danske kroner - ikke i fremmed valuta.

Så vi vil gøre markedet for lejeboliger mere menneskeligt !

 

Stop for boligbobler

Det er nødvendigt at genindføre en bedre regulering af finansieringen af ejerboliger. Tidligere regeringer har givet de finansielle institutioner en frihed, som de ikke har været i stand til at adminstrere på betryggende vis, og det må der gøres noget ved.

Lad os tage et historisk tilbageblik :

Danmark har været regeret af blå blok i to perioder på ca. 10 år hver, i 1980erne og i 2000-tallet. Pudsigt nok har hver af disse perioder været ledsaget af en boligboble, som eksploderede med et brag - d.v.s. to brag på kun tyve år.

Og hver boble har været ledsaget af nogle panikagtige, meget drastiske indgreb fra politisk side. Lidt før 1990 var det kartoffelkuren, som med et slag gjorde det langt dyrere at sidde i eget hus. Mens det omkring 2010 var halveringen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år for arbejdsløse og fordoblingen af perioden for genoptjening af dagpengeretten fra 6 til 12 måneder. Dvs. stramninger for helt almindelige mennesker, der ikke var skyld i disse bobler.

Hvorfor opbygges boligbobler ?

På et tidspunkt beslutter nogle politikere sig til at "nu må vi altså have gang i byggeriet". Hvorefter de laver nogle lovændringer for at gøre det billigere at låne penge til byggeri. For de færreste hiver vel alle penge op af tegnebogen, når noget skal bygges.

I 1980'erne fik kreditforeningerne mulighed for at yde de billige obligationslån op til en langt højere grænse, som kreditforeningerne i realiteten selv kunne fastlægge. D.v.s. at folk i ejerboliger kunne erstatte dyre pantebrevs- og banklån med billige obligationslån.

Lidt efter år 2000 fastfrøs regeringen ejendomsskatterne - ikke blot i procent men i kroner og øre - og der blev indført afdragsfrie lån. D.v.s. at folk i ejerboliger mærkede mindre til skatterne, og de slap for at betale afdrag på deres lån - de skulle kun betale renter.

Men, men, men, det gavner kun dem, som i forvejen har bolig - for boligpriserne har det med at stige lige så snart omkostningerne falder - d.v.s. at det er lige så dyrt at købe bolig, som det altid har været for de unge, som vil "ind" på bolimarkedet.

Og nu kommer medierne ind i billedet - de flyder over med beretninger om prisstigninger, og det bliver ofte anbefalet at folk tager lån i "friværdien" til alle mulige former for (risikable?) investeringer. Hvilket jo får priserne til at stige endnu mere...

Ligesom at banker, kreditforeninger og investorer i pantebreve bliver interesserede i en stgende omsætning og mulighed for fortjeneste ved at finansiere hushandlerne næsten uanset prisniveauet. Ligesom at ejendomsmæglere, advokater og revisorer ikke har nogen interessse i at nedtone optimismen fordi deres honorarer stiger i takt med prisniveauet. Ligesom at politikere fra blå blok af ideologiske grunde ikke har interesse i at dæmpe "markedets" frie spil. Ligesom...

Hvorfor springer boligbobler ?

Der en tydelig selvforstærkning i de mekanismer, som opbygger en boligboble (beskrevet ovenfor). D.v.s. at når priserne stiger, så bliver folk mere interesserede i at købe bolig - og så stiger priserne endnu mere...

Men et faldefærdigt, tidligere butikslokale i Osted kan sikkert ikke sælges for 10.000.000 kroner, så prisstigningerne må vel stoppe på et eller andet tidspunkt.

Og mange mennesker, som har købt for dyrt har ikke råd til at blive siddende i deres dyre bolig. Så de sætter boligen til salg igen - i værste fald ryger den på tvangsauktion.

Nu er der pludselig mange boliger til salg - og både banker og kreditforeninger lider tab ved tvangsauktionerne, fordi de har ydet lån, der er større end det, som kommer ind ved tvangsauktionen. Her kan vi lige nævne en jyde, som købte sin nabos hus for en enkelt krone på det, man betegner som "den anden auktion". Kreditforeningens repræsentant havde desværre taget fejl af tid og sted for tvangsauktionen...

Og når der er mange boliger til salg - så vil priserne falde endnu mere. Ligesom at banker sætter deres udlånsrente op for almindelige mennesker for at bankerne kan dække deres stigende tab på udlån. Ligesom at kreditforeningerne sætter deres bidrag op for at dække deres stigende tab på tvangsauktionerne. Ligesom...

Der er derfor også en tydelig selvforstærkning i de mekanismer, som får en boligboble til at springe. Priserne falder - folk bliver mere interesserede i at sælge deres bolig - og så falder priserne endnu mere...

Men vi vil gøre alt for at forhindre en tredje boligboble ved at regulere de finansielle virksomheder, således at den skadelige selvforstærking formindskes !

Læs mere om boligboblerne

 

Andelsboliger

Ideen med andelsboliger var oprindeligt, at beboerne ejer byggeriet/ejendommen i fælleskab. Vi mener, at andelsideen i sin grundide skal bevares.

De ofte uoverskuelige økonomiske konsekvenser af at bo i andelsbolig skal formindskes

Spekulation i penge under bordet osv. skal forhindres, bl.a. ved at boligerne ikke kan sælges til overpriser, men til den af andelsboligforeningen fastsatte pris.

Bedre finansieringsmuligheder

Vi ønsker en finansieringsform for andelsboliger, som minder om den eksisterende realkredit for ejerboliger. I dag er indehavere af andelsboliger henvist til at låne penge i banken og dermed er de helt underlagt bankernes beslutninger omkring kreditvædighed og fremtidige rentestigninger. Dette medfører en unødvendig høj risiko for beborne i andelsboliger.

Forsikring mod skjulte fejl og mangler

Det har meget ubehagelige konsekvenser for privatøkonomien hvis du er flyttet ind i en andelsbolig - som senere hen viser sig at indeholde skjulte fejl og mangler. Så vi ønsker en form for obligatorisk forsikring mod den type overraskelser. Vi har dog endnu ikke noget detaljeret bud på, hvordan sådan en ordning skal skrues sammen. Men jurister og øonomer er jo ikke ligefrem en mangelvare her i Danmark, så det må vel være muligt at finde ud af et eller andet...

Så vi vil gøre markedet for andelsboliger mere sikkert og gennemskueligt !

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER