TIL FORSIDEN

TIL MENNESKER

TIL INDENRIGSPOLITIK

 

Gensidig respekt for hinandens forskelligheder samt at indgå i fællesskaber, hvor alle ved, at vi alle kan lære af hinanden, er forudsætninger for god integration.

 

Integration

Integration skal foregå i nærmiljøet, der skal afsættes de nødvendige ressourcer, og der gøres brug af den nødvendige ekspertise.

Integrationen skal ligge i kommunen i samarbejde med staten og med inddragelse af relevant ekspertise, fx hos Dansk Flygtningehjælp.

Den kommunale modtagelse af borgere, der kommer fra EU eller andre dele af verden, skal omfatte et obligatorisk danskkursus samt ved vejledning i det danske velfærds- og retssystem i forhold til ret og pligt.

Der skal ydes konkret hjælp til at indgå på det danske arbejdsmarked, som bør gøres mere rummeligt.

Målet er at øge indsatsen overfor segregerede og ofte marginaliserede grupper, og at søge at løse disse til tider fastlåste situationer ved ekstra kommunal indsats, rådgivning og positive succeskriterier for den enkelte, a la "rollemodel og mentor" ordninger. Gælder os alle.

Vi skal sikre at vores nye medborgeres børn blander sig med de i forvejen herboende børn, således at de i sprog og adfærd ikke forbliver fremmed for hinanden.

Forebyggelse

Vores boligpolitisk skal forebygge ghettodannelse, således at udefrakommende og herboende mødes i ligeværdige rammer og med gensidig mulighed for sameksistens, hjælp, forståelse, udvidet indsigt i hinandens forskelligheder samt respekt og tolerance.

Vi ønsker et opgør med "dem og os" så vi alle blot er mennesker og borgere, med gensidig respekt og fredelig sameksistens.

Vi vil sikre større lydhørhed over de ny-tilflyttede, som bidrager med nye ideer og tiltag til styrkelse og udvikling af det danske samfund.

Vi ønsker at vi som borgere tilgår hinanden med tillid og gensidig medmenneskelig forståelse, rummelighed og accept af forskellighed.

Vi skal vejlede, støtte og hjælpe enhver, der er bosiddende i Danmark til at føle sig velkommen og værdsat, ved at sikre at tilflyttere lærer sproget, indgår på arbejdsmarkedet, deltager i foreningslivet etc. på lige vilkår med andre. Det er i det aktive samfundsliv, at integrationen foregår. Så man kunne tilbyde at betale halvdelen af kontingentet til en lokal forening.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER