TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL ARBEJDE

 

Landbrug og fiskeri er traditionsrige erhverv i Danmark, og selv om den direkte og indirekte beskæftigelse nu er relativt lille, er landbruget fortsat et af de eksporttunge erhverv.

Samtidig er det et af de mest miljøbelastende erhverv.

 

Landbrugsstøtte

Staten skal opkøbe marginal jord og lavtliggende jordområder, men henblik på genslyngning, kvælstoffang og begrænsningen af CO2 udslip ved dræning af lavtliggende områder.

Vi ønsker ikke brug eller dyrkning af GMO afgrøder til foder til dyr eller mennesker. Nye afgrøder må fremkomme ved forædling.

Fleksible landbrugsordninger, der tilgodeser økologisk/bæredygtig produktion og afsætning, fx skal økologiske landmænd undtages fra randzoneloven, og det skal blive nemmere at sælge varer fra gården/lokalt

Ved en så markant omlægning til økologisk drift, er det nødvendigt med en konsekvensberegning. Det er faktisk foretaget af Dansk Naturfredningsforening.

Økologi

Økologiske landbrug bruger langt mindre gødning end "normale" landmænd - foruden de andre økologiske tiltag, der sparer miljøet for en stor belastning. Men den miljøgevinst, det giver, skal nu bruges til, at "normale" landbrug kan sprede mere gødning på deres marker - i følge venstre-regeringens landbrugspakke i 2016.

Forenede Demokrater er helt uenige i den slags politik - vi mener i stedet at den offentlige sektor støtter økologisk drift ved at etablere et stabilt hjemmemarked - bl.a. ved at den offentlige sektor selv overgår til økologisk kost.

Indføre differentieret moms, der tilgodeser økologiske og bæredygtige produkter og produktion

Øge forskning i økologisk og bæredygtig produktion og produkter mv., herunder vekselbrug/ sædeskifte, flerårige afgrøder, rentable biogasanlæg, skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse mv.

Støtte eksportfremmende initiativer for økologiske og bæredygtige produkter, knowhow og udstyr

Nedbringer af kunstige tilsætningsstoffer

Landbrugspakke og vandforsyning

Regeringens landbrugspakke giver landmændene lov til at gøde langt mere, men hvis den ekstra nitrat truer drikkevandet, skal vandforbrugerne betale landmændene en erstatning for at gøde mindre. Og det vil nemt kunne komme til at koste vandforbrugerne et milliardbeløb.

Det tyder ikke på, at der står noget om erstatningerne i selve landbrugspakken. MEN inde i en tilhørende miljørapport fremgår at : "Planen vil kunne medføre øgede omkostninger for kommuner og vandforbrugere. Stigningen i vandprisen som følge af en udfasning af de reducerede gødningsnormer kan ikke fastsættes præcist."

Men Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S) mener, at det kan løbe op i omkring 95 millioner kroner alene i Aarhus. Det er i hvert fald kommunens beregninger for, hvad det vil koste at give landmændene en engangserstatning for at gøde mindre i 25 år.

Forenede Demokrater mener, at problemer med drikkevandet er nok til, at landbrugspakken fra 2016 simpelthen slet ikke skal gennemføres. Pakken virker som en slags panikløsning - for at skyde problemerne med landbrugets enorme gæld endnu et stykke ud i fremtiden - men de problemer må løses på anden vis. Inden for rammerne af det fri og liberale marked, som regeringen normalt lovpriser.

Landbrugets enorme gæld

Endnu engang er landbrugets gæld til pengeinstitutterne steget - i følge Landbrug & Fødevarers årlige rapport over udviklingen i dansk landbrugs økonomiske situation : Landbrugets Kapitalforhold 2014.

De danske landmænds gæld er steget med 6 mia. kr. i 2014 til omkring 370 MILLIARDER kroner. Og rigtigt slemt er det, at mere end 80 % af landmændenes gæld har variabel rente - så direktøren for Danmarks Nationalbank har udtalt : "Dette billede er lidt skræmmende, fordi selv med de laveste renter nogensinde er erhvervet meget presset".

Efter Forenede Demokraters mening er dette endnu et eksempel på, hvor ansvarsløst de finansielle virksomheder har opført sig under Anders Fogh Rasmussens og Lars Løkkes regeringstid, som var præget af endeløs optimisme - for det var her, at gælden for alvor steg og steg.

Vi er helt uenige i, at gældsproblemerne skal løses ved at forøge landbrugets forurening. De banker, som har opført sig uansvarligt må tage tabene på deres udlån - og eventuelt blive overtaget af institutionen Finansiel Stabilitet.

Og vi vil anbefale ATP og de øvrige pensionsselskaber og ATP at få solgt deres aktier i de banker, som har en alt for stor andel af de usikre udlån til landbruget.

Fiskeri

Arternes overlevelse går forud for kvoter.

Fisk der er fanget, må ikke smides ud igen men skal bruges aktivt (fx til foder, omsætning til energi m.m.)

Bæredygtighed

Energirenovering - driften skal optimeres og omlægges til vedvarende energikilder

Øget samarbejde med andre virksomheder om brug af affaldsprodukter, restprodukter mv.

Vi vil gerne have en nationalt og et internationalt mærkning for bæredygtighed.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL ARBEJDE