TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL SAMFUND

 

 

Alle skal have fri og lige adgang til upartisk afgørelse af sin sag.

Domstole skal forblive uafhængige af både statslig kontrol og privat indflydelse.

 

Ofre

Oprettelse af en offerfond med bidrag fra gerningsmænd. Midler skal anvendes direkte til ofre, og voldsofre skal have direkte retskrav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hurtigere sagsbehandling

Straf skal eksekveres lige efter domsafsigelse.

Revision af "lømmelpakken". Blandt andet krav om obligatorisk prøvelse ved domstol, hvis den administrative anholdelse overskrider 6 timer.

Afsoning

Øget brug af fodlænkestraf ved ikke-personfarlig kriminalitet.

Unge førstegangskriminelle skal altid afsone og behandles på særlige institutioner for unge. Samfundet skal for enhver pris forhindre at unge lokkes ind i kriminelle netværk eller bliver håndlangere for garvede "stærke fanger" i fængslerne.

Det skal være muligt at sende afsonere ud i arbejde/uddannelse for at styrke deres samfundsmæssige kompetencer samt forberede dem til en almindelig dagligdag.

Bygninger og lokaler

Kriminalforsorgens bygningsmasse er generelt set forældet både i funktion og i miljømæssig forstand. Bygningsmassen skal derfor udfases og udskiftes over en periode på 20 år.

Der skal etableres retslokaler, således at de implicerede kan deltage i retsmøder sikret mod chikane og trusler.

Der skal etableres beskyttede retslokaler inde i fængslerne, så politiet ikke skal spilde tid med at transportere farlige fanger ud til ofte fjerntliggende civile retslokaler. Dommerne har hidtil ydet voldsom modstand mod dette - antagelig fordi de foretrækker at føle "historiens vingesus" i smukt dekorerede historiske lokaler.

 

Beskyttelse

Bedre beskyttelse af offentligt ansatte imod chikane og trusler og hårdere straf ved overtrædelse.

Offentlighed

Såfremt der medvirker konstituerede dommere ved private voldgifter, skal sagerne offentliggøres.

Modernisering

Oprettelse af flere specialiserede domstole med appeladgang til Landsretten eller Højesteret.

Der oprettes en særlig familiedomstol og en patentdomstol.

Øget adgang til alternativ konfliktmægling, især i civilsager.

Appel

Der sikres politifolk adgang til at klage over Den Uafhængige Politiklagemyndigheds dispositioner, adfærd og sagsbehandling.

Adgang til appel i alle civilsager og straffesager.

Grundloven

Oprettelse af en forfatningsdomstol, der er højeste myndighed på grundloven og ikke under højesteret.

Lette adgangen til afgørelse af tvister om grundlovsbrud.

Udvisning til afsoning

Øget fokus på mellemstatslige aftaler, så udviste borgere kan udvises til det land, de er statsborger i.

Lighed for loven

Hvis Rigspolitiet eller embedsmænd i Justitsministeriet opgiver at retsforfølge store, multinationale selskaber for overtrædelse af dansk lovgivning - så skal tilsvarende sager mod såkaldte "små fisk" også henlægges.

Borgernært politi

Efter Forenede Demokraters opfattelse skal vi have mere politi ud på gaden de steder, hvor der er problemer med kriminalitet.

Politiet skal også have ressourcer til at tage sig af såkaldt "banale sager" som indbrud og cykeltyveri.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL SAMFUND