TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

 

Vores finanspolitik skal arbejde for at udligne de grøfter, der er blevet gravet gennem de seneste 10-15 år. Som fællesnævner skal staten arbejde for rammerne for borgerens værdige og indholdsfulde liv, hvor de basale behov dækkes.

Og vi vil hente pengene fra kredse i samfundet, som har evnet at holde en lav profil og ikke oplevet stramninger i flere årtier. Men vi vil ikke brandskatte hverken folk eller virksomheder.

Gode og dårlige tider

Forenede Demokrater vil arbejde for, at eventuelle underskud på betalingsbalancen og de offentlige finanser er tilpasset den aktuelle økonomiske situation.

Det betyder, at man i perioder med høj arbejdsløshed kan acceptere et ansvarligt offentligt underskud for at få gang i beskæftigelsen (bl.a. ved investeringer i infrastruktur), mens man i perioder med højkonjunktur og høj beskæftigelse afvikler eventuel statsgæld.

Og det er lige det modsatte af det, vi har oplevet gennem de seneste årtier, hvor et økonomisk boom er blevet holdt i gang ved flere lån med tvivlsom sikkerhed, hvilket til sidst har fået en såkaldt økonomisk boble til at eksplodere. Forenede Demokrater finder, at det for Danmarks troværdighed og fremtid over en meget lang periode naturligvis er vigtigt, at der er balance mellem udgifter og indtægter.

Langsom udfasning af afdragsfrie lån, da disse bidrager til at skabe en boligboble. Boligkøbere kan komme til at sætte sig så hårdt økonomisk, at deres økonomi knækker sammen, når afdragsfriheden udløber.

Indføre lovbestemte grænser for, hvor stor del af gælden i ejerboliger, som kan ydes i form af rentetilpasningslån. På meget langt sigt bør denne låneform overvejes meget kritisk, da låntagers økonomi bliver mere følsom over for konjunktursvingninger og andre udefra kommende forhold.

Læs mere om boligbobler

Vise mådehold ?

Forenede Demokrater vil arbejde imod gyldne fratrædelsesordninger indenfor det offentlige område og kun gøre dette muligt i helt særlige og nødvendige tilfælde.

Vi vil undgå, at højtlønnede ledere opnår en stor godtgørelse, samtidig med at de fortsætter i et tilsvarende job under en ny, tidsbegrænset kontrakt - med en ny, stor godtgørelse.

Staten har ejendomme, som ikke længere bliver brugt aktivt. Disse ejendomme ønskes gennemgået kritisk med ønske om at sælge eller udleje de ejendomme, som kan undværes. For ejendomme med naturområder tilknyttet, skal det sikres at offentligheden fremover forsat vil have adgang til disse.

Vi vil udflytte arealkrævende offentlige aktiviteter fra hovedstaden til områder med lavere priser på jord og fast ejendom – noget som kunne betyde en øget beskæftigelse i udkantsområderne.

Læs mere om udflytning

Fonde skal betale formueskat

Gennem længere tid har fonde kun betalt omkring 100 millioner om året i selskabsskat. Altså småpenge i forhold til de omkring 800 milliarder kroner, som (vistnok) er gemt væk i fondene.

Ingen kender det nøjagtige beløb - for den konservative justitsminister Hans Engell fik nedlagt fondsregisteret i 1991 som led i en "afbureaukratiseringsplan"

Så Forenede Demokrater vil genindføre fondsregisteret og indføre en formueskat på 2 % om året for inaktive fonde samt almennyttige fonde.

Læs mere om fonde

Kontrol med bankernes udstedelse af penge

De færreste er klar over, at de fleste af Danmarks penge bliver skabt af private banker - ikke af Nationalbanken.

For banker formidler ikke penge fra en opsparer til en låntager. De skaber dem ved at låne penge ud.

Og det bidrager til økonomiske bobler, der springer. Forenede Demokrater vil derfor etablere en form for kontrol med bankernes udstedelse af penge "ud af den blå luft".

Læs mere om banker og penge

Retfærdig personskat

Vi vil arbejde for en øget progressivitet i indtægtsbeskatningen med flere trin.

Meget langsom udfasning af en række fradrag (hen mod 2030) for at få saneret fradragsjunglen. Dette kunne finansiere en tilsvarende forhøjelse af personfradraget.

Tilpasse en række sociale ydelser (pension, børnepenge, m.m.) til borgere med store formuer og/eller indtægter, således at ydelserne er forbeholdt dem, der har et behov herfor.

Vi skal arbejde for en mere rationel og effektiv ejendomsbeskatning. Udfasning af ejendomsværdiskat og skat på avance ved spekulationssalg af ejendom.

Licens over skatten - noget som vil spare en del administration m.h.t. opkrævning af den licens, som stort set hele Danmark alligevel betaler.

Retfærdige afgifter

Sikre rimelige indtægter til staten fra Danmarks reserver af olie-, gas- og andre råstofforekomster – eventuelt ved at skele til det niveau på 70-80 procent, som kendes fra andre lande.

Indføre en afgift for ikke at afhente bøger, man har bestilt på et bibliotek via internettet.

Arbejde for en omfattende omlægning af afgifter og skatter på biler og brændstof.

Tilpasse skatter på nyanskaffelse af sikre og brændstoføkonomiske biler kombineret med øgede afgifter på forbrug af bilen.

Roadpricing skal indføres på en intelligent og moderne måde kombineret med en stigende vægtafgift, efterhånden som bilen bliver ældre.

Dette kunne eventuelt kombineres med det svenske system med mærker på nummerpladerne, som viser at afgifter er betalt og at de lovpligtige syn er bestået.

Retfærdig selskabsskat

Forenede Demokrater vil sikre en rimelig beskatning af multinationale selskaber, som opererer i Danmark – for eksempel på basis af deres omsætning. Dette kunne forebygge de (omfattende) retssager, man oplever for øjeblikket, når skattemyndighederne ikke kan godkende selskabernes pengeoverførsler til lande med et meget lavt skatteniveau.

Tilbagerulning af de seneste lettelser i selskabsskatten til det tidligere niveau på 25 %.

Retfærdig inddrivelse

Forenede Demokrater vil flytte inddrivelse af skat og offentlig gæld tilbage til kommunerne. En del af borgerne med "ondt i skatten" kendes oftest i det øvrige kommunale system – derfor kan borgerne hjælpes bedre og mere sammenhængende decentralt.

Et centralt statsligt skattecenters funktion kunne være at lave aftaler med udlandet om udveksling af oplysninger og at sikre en overordnet koordination, hvis dette måtte være nødvendigt.

Radioavisen i P3 den 9/4 2016 påpegede, at den samlede skyldige skat er løbet op i 83 MILLIARDER KRONER - og restancerne steg med 4 MILLIARDER KRONER alene i de tre sidste måneder i 2015. Så det kan efter vores mening ikke gå hurtigt nok med at få gjort noget ved den skyldige skat.

 

Skat og sundhed

Forenede Demokrater vil tilpasse afgifterne på alkohol, tobak, sukker, fedt og andre usunde fødevarer for at skabe et øget incitament i befolkningen til en sundere livsstil.

Vi vil omlægge moms fra enhedsmoms til differentieret moms, der med uændret provenu skal sikre, at bæredygtige produkter har en lavere momssats end tilsvarende ikke-bæredygtige produkter.

Undersøge muligheden for besparelser ved at nedlægge regionerne for at undgå en del dobbelt-administration. Dette giver for tiden problemer inden for behandling af narkotikamisbrug og psykiske lidelser.

Indførsel af en afgift for udeblivelse fra en aftalt operation/undersøgelse på et offentligt hospital, med mindre der er rimelige grunde til denne udeblivelse.

 

Fremme af indenlandsk forbrug

Vi vil se positivt på udgifter, som kan afregnes i danske kroner, og hvor pengene hovedsagelig vil flyde rundt i Danmark. Mens vi vil være mere skeptiske over for udgifter, hvor staten eller kommunerne skal til at skaffe en masse fremmed valuta, fordi pengene skal ud af Danmark.

Danske kroner, som flyder rundt i Danmark

Udgifter som bliver afregnet i danske kroner kan være kontanthjælp, dagpenge til arbejdsløse, udgifter til snerydning eller til offentlige anlægsarbejder med en stor grad af manuel arbejdskraft, f.eks. stisystemer gennem rekreative områder.

Groft sagt, så kan udgifter i danske kroner klares ved at trykke nogle pengesedler - eller ved at udstede nogle statsobligationer. Og papir er som bekendt billigt...

Udenlandsk valuta, som forsvinder fra Danmark

Udgifter, hvor udenlandsk valuta flyder ud af Danmark er for eksempel offentlige IT-projekter som skal bortrationalisere lavtlønnet arbejdskraft. Et andet eksempel er anskaffelse af kostbart materiel til forsvaret. Et tredje eksempel er oprettelse af nye ministerier med højtlønnede chefer og kostbare ministerbiler.

Men der er ret problematisk at skaffe udenlandsk valuta. Man kan sende nogle jakke- og slipseklædte folk på en slags tiggergang til udenlandske banker - for høfligt at anmode bankerne om at låne nogle penge i netop DERES valuta til Danmark. Eller man kan sende nogle velklædte folk ud på messer og udstillinger i udlandet for at sælge danske produkter - som så skal betales i udenlandsk valuta.

Og her forstærker problemet sig selv. For de jakke- og slipseklædte repræsentanter for Danmark sover vel ikke på gaden i udlandet ? Nææh - de bor på meget dyre hoteller, som også skal betales i udenlandsk valuta. Og de foretrækker at flyve på business- eller første klasse til og fra udlandet - noget, som atter skal betales i udenlandsk valuta. En skrue uden ende...

Hvad med Finansministeriet ?

Vi vil se nøje de økonomiske modeller, som anvendes af ministerierne, partier, tænketanke, fagforeninger og til skabelsen af finanspolitiske forslag.

Vores ønske er, at det bliver gennemskueligt, hvordan beregningerne er skruet sammen - for vi kunne godt forestille os at hele problemstillingen omkring danske kroner og udenlandsk valuta ikke bliver taget alvorligt. Men det kræver en nærmere analyse...

Læs mere om Finansministeriet

 

Finans og sikkerhed

Vi vil foretage en lovpligtig opsplitning af bankvirksomhed i:

- Traditionel bankforretning – dvs. ind- og udlån til private, virksomheder og offentlige organisationer.

- Investeringsforretning – dvs. køb og salg af investeringer i ejendomme, virksomheder, valutaer, råstoffer m.v.

- Spekulationsforretning – dvs. derivater (f.eks. option, swap, warrants) eller med andre ord handel med eller flytning af risici.

- Forsikringsforretning.

Dette vil begrænse bankernes muligheder for uansvarlig spekulation med de midler, som indskydere og kontoindehavere har betroet bankerne, og det vil forebygge at skatteydernes penge skal bruges til redning af tabsgivende banker.

Vi vil indføre en finansiel skat – en lille skat (måske en tiendedel promille) på finansielle transaktioner som ligger ud over almindelige menneskers løn- og betalingsoverførsler. Dette betyder, at folk skal betale en flad hundredekroneseddel for hver million kroner, som de låner eller bruger til at købe værdipapirer – eventuelt i forbindelse med deres pension – noget som i realiteten ikke kan mærkes.

Men det vil begrænse de usunde kortvarige investeringer, som har karakter af ren spekulation. Samtidig vil vi graduere den finansielle skat, så værdipapirer, der videresælges hurtigt efter køb f.eks. en uges tid (eller lignende) beskattes noget mere.

Læs mere om fiansiel ustabilitet

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK