TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

 
 

Forenede Demokrater vil basere samfundet på tillid frem for rapportering, evaluering og kontrol.

Forenede Demokrater siger et stort NEJ til konkurrencestaten - en styreform, som fremmer elitens muligheder på bekostning af det store flertal af mennesker i vores samfund.

 

Uddannelse

Danmarks vigtigste ressource ligger i vores uddannelses- og dannelsesniveau. Uddannelse og dannelse er en forudsætning for samfundets fortsatte vækst både politisk/demokratisk, kulturelt og økonomisk.

Forenede Demokrater ser uddannelse i bred forstand som noget, det enkelte menneske nyder godt af både på det personlige plan og på det arbejdsmæssige plan … også som basis for innovationstænkning og kreativitet i samfundet.

Uddannelse og dannelse skal være et anliggende for alle, og derfor indbyder vi til dialog om vores politiske ambitioner og målsætninger på området.

Læs mere om uddannelse

Lov og Ret

Retsstaten er en af grundpillerne i et demokrati. At alle behandles lige er altafgørende for tilliden til retsstaten.

Retspolitikkens største opgave er at sikre tilliden mellem borgere og staten.

Dette skal blandt andet ske ved, at politi og retsvæsen har ordentlige arbejdsvilkår, og at respekten for borgerens frihedsrettigheder bevares.

Vores strafferet skal varetage både offerets og samfundets interesser, og tilliden til landets domstole skal sikres ved en fortsat offentlig retspleje.

Læs mere om lov og ret

 

Tillid til politikerne

Forenede Demokrater vil sætte et stop for, at politikere både kan sidde i Folketinget og en kommunalbestyrelse eller et regionsråd samtidig. Vi vil simpelthen dobbeltjobberi til livs.

Folketingsmedlemmer og ministre skal have en opsparing til pension, der svarer til den gennemsnitlige procent for offentligt ansatte, og en pensionsalder, der svarer til den generelle for andre offentligt ansatte.

Ventepenge til Folketingsmedlemmer, der ikke genvælges, bør sættes ned fra to år til et halvt år, og der skal modregnes eventuel anden løn. Derefter er medlemmerne berettiget til dagpenge ift. medlemskab af A-kasse

Der skal være fuld åbenhed omkring hvem, som yder bidrag til de enkelte partier - bortset fra det normale medlemskontingent og beløb under 1.000 kroner om året. Og alle partiregnskaber skal være offentligt tilgængelige.

Læs mere om tillid til politikere

Læs mere om politikerlede

 

Tillid til den offentlige sektor

Den offentlige sektor sikrer vores sundhed, uddannelse, politi og infrastruktur og den offentlige sektor støtter os, når vi har brug for hjælp.

Det kræver en ressourcestærk, kvalitetsbevidst og borgerservice orienteret offentlig sektor, hvor tillid er fundamentet.

For at sikre en god udvikling af den offentlige service vil Forenede demokrater arbejde for at forme en offentlig sektor, hvor samfundet viser de ansatte tillid og giver de offentlige ansatte det professionelle råderum, deres arbejde kræver, for at sikre kvaliteten.

Den offentligt ansatte skal også vise tillid til borgere, der henvender sig for at få hjælp og assistance.

Den offentlige sektor har oplevet kraftig styring efter måltal via New Public Management modellen, hvilket har betydet flere udgifter til administration, effektivitetskontrol og papirarbejde og desværre færre penge og ansatte til de reelle borgernære opgaver, som borgerne har brug for i dagligdagen.

Forenede Demokrater anser New Public Management som generelt skadeligt for den offentlige sektor og for den borgernære servicekvalitet.

Forenede Demokrater har som grundlæggende værdi, at mennesket skal sættes før systemet. Det kræver at ansvaret for den daglige ledelse af de ansatte og den offentlige sektors indsats, medtager medarbejdernes faglige viden og erfaring.

Det vil muliggøre at forskellige indsatser omkring borgeren vil kunne koordineres bedre og inddrage de berørte sektorer (eksempelvis sygehuse, genoptræning, kommunal hjemmehjælp).

Læs mere om den offentlige sektor

 

Bæredygtig vækst

Danmark er et af de rigeste, men også et af de mest forbrugende og mest forurenende lande i verden.

Vi har forudsætningerne og derfor også pligten til at ændre på det, så Danmark kan vise, hvordan velstand, velfærd og bæredygtighed er tre sider af samme sag.

Investeringer, ny lovgivning og adfærdsændringer skal sikre en gradvis ændring af såvel vores produktion som vores forbrug, så vi kommer til at blive verdens første moderne samfund, der samtidig er bæredygtigt.

Læs mere om bæredygtig vækst

 

 

Trafikpolitik

Forenede Demokraters trafikpolitik vil fokusere på mange små projekter til at øge sikkerhed og fremkommelighed i trafikken. Når man anlægger en dobbeltrettet cykelsti ved siden af en smal, trafikeret vej - ja, så gavner det ikke kun sikkerheden for cyklister og fodgængere. Det forbedrer også fremkommeligheden for bilisterne fordi de så ikke hele tiden skal tage stilling til, om det er muligt at overhale eller ej.

Vi vil også kigge nærmere på dårlige vej- og stiforbindelser, som krydser kommunegrænser. For her har forskellige kommuner ofte svært ved at blive enige om hvordan og hvornår, der kan eller skal laves forbedringer.

Dette er modsat den hidtidige politik, som har fokuseret på gigant-projekter til mange, mange milliarder kroner - mens de små projekter igen og igen bliver sparet væk.

Energipolitik

Et væsentligt element i omlægningen af Danmark til et bæredygtigt samfund er energipolitikken.

Energien, der bruges til lys, opvarmning, transport og produktion, skal omlægges fra fossil energi og afbrænding af affald til vedvarende energikilder.

I denne udvikling er det vigtigt, at dansk energipolitik er åben for nye løsninger og muligheder, efterhånden som der sker flere teknologiske fremskridt.

Læs mere om energi

Konkurrencestat - nej tak

Konkurrencestaten har vundet mere og mere frem hos de mennesker, som har noget at skulle have sagt i det danske samfund. Og dens værdier og konsekvenser passer fint ind i elitens holdning til livet og samfundet.

Mens det klassiske velfærdssamfund ville sikre beskæftigelse for at støtte den enkelte i at forsørge sig selv, så bliver konkurrencestaten en udmøntning af den stærkes ret.

Velfærdssamfundets mål er ikke længere at skabe jobs – det bliver til konkurrencestatens mål om at tilvejebringe et stort udbud af lavtlønnet arbejdskraft, sådan som vi allerede har set i flere såkaldte "reformer" af samfundet.

Mens de almindelige danskere synes at konkurrencestaten skaber alt for få vindere og alt for mange tabere. Og det giver flere udstødte, større ulighed, tab af trivsel og livskvalitet - og udtynding af samfundets demokratiske kontrol.

Eliten elsker det derimod, for eliten vil bevæge sig ud blandt dem, der er "dygtigere, hurtigere og mere risikovillige end andre". Mens flertallet af danskere ser ud til at mene, at ingen skal kunne løbe en risiko, som kan tage andre med i faldet.

Men netop konkurrencestaten er som skabt til elitens form for sortering. Elitens fokus bliver på dem, der kan og vil bidrage til øget konkurrence.

Men det er en udvikling, som Forenede Demokrater vil modarbejde - så vi har brug for opbakning fra alle de mennesker, som er skeptiske over for konkurrencestaten.

Elitesamfund - nej tak

Kløften mellem den danske elite og den almindelige dansker vokser og vokser for tiden. En bredere og bredere og dybere og dybere kløft mellem de, der har deres på det tørre, og de, der ikke blev født med en guldske i munden.

Globaliseringen skaber begejstring hos eliten, som ser spændende muligheder og personlige gevinster.

Mens langt de fleste almindelige danskere i høj grad forbinder globaliseringen med risici og utryghed.

Og eliten bliver ved med at presse på med ønsket om nye reformer og skattenedsættelser som vejen til at sikre velfærden, ligesom eliten gennem medierne får understreget behovet for større ulighed mellem samfundets top og bund.

Men Forenede Demokrater ønsker i stedet en folkelig bevægelse omkring at sikre den offentlige velfærd og service. Omkring hvad vi stiller til rådighed for børnene, de syge, de handicappede, de ældre og de udsatte.

Vi er nået så langt i beskæringen af velfærden og servicen, at vi ganske enkelt har brug for en slags "Nu må det være Nok"-bevægelse.

Og det ser heldigvis ud til, at flere af den slags bevægelser er ved at dukke frem på Facebook. Så mangler vi kun, at bevægelserne opnår resultater ved folketingsvalg i fremtiden.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK