TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL MENNESKER

Vores socialpolitik vil i sit udgangspunkt være forebyggende, men når behovet opstår, skal mødet mellem menneske og system være baseret på tillid. Det vil sige med afsæt i det enkelte menneskes konkrete problemer og ikke ud fra en masse regler og kontrolbehov.

Vi har tillid til, at alle ønsker at være en del af fællesskabet, og ingen lades i stikken, hvis de har behov for støtte eller hjælp. Vi ønsker et fællesskab med både plads og forventninger til individet.

Ret til forsørgelse

Alle borgere i Danmark skal have ret til at søge hjælp til forsørgelse og faste udgifter, hvis man kommer i en situation, hvor man ikke er i stand til at forsørge sig selv og eventuelle børn. Vi er imod forsørgelsespligten mellem voksne; én voksen – én forsørgelse.

Syge og socialt udsatte borgere skal tilbydes hjælp, støtte og behandling, så de har mulighed for at komme i arbejde helt eller delvist og derved være en del af fællesskabet. Er det ikke muligt, skal de sikres en varig forsørgelse, så de kan klare sig økonomisk og menneskeligt. Hjælpen og støtten skal være individuelt tilpasset den enkelte og i samarbejde med borgeren. EU lovgivning skal ikke have gyldighed over national social- og sundhedslovgivning.

Ældre medborgere, der har forladt arbejdsmarkedet skal fortsat sikres en forsørgelse i form af folkepension. De skal sikres den hjælp, de har behov for i forhold til at klare sig i eget hjem, og til dem, hvor det er utilstrækkeligt, skal de tilbydes plejehjemsplads af en god standard, så de fortsat kan have et værdigt liv og et hjem.

Sygedagpenge til syge borgere skal have en varighed, så borgeren har reel mulighed for at blive rask eller komme videre i anden forsørgelse, og således ikke stresses af en varighedsbegrænsning. Dette ud fra et lægeligt skøn.

Boligsikring fastholdes og ydes efter behov.

Enkel sagsbehandling

En borger skal uanset en sags kompleksitet have én indgang til kommunen, enten ved kun at have én sagsbehandler eller ved at have én kontaktperson, der koordinerer den kommunale indsats.

Forenkling og gennemskuelighed af regler, så de er forståelige for almindelige mennesker, og samtidig med indbygget fleksibilitet, så sagsbehandleren i samarbejde med borgeren kan foretage en individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov.

Vi vil arbejde for, at de danske socialcentre og jobcentre er bemandet af veluddannet kontinuerligt personale til at bistå borgeren med at få den type hjælp, der retter sig til borgerens situation, så borgeren så hurtigt som muligt kan genoptage et produktivt og helstøbt liv.

Refusionssystemerne såvel mellem kommuner som mellem kommuner og staten skal ændres, så kassetænkning ikke er mulig.

 

Fokus på børn

Vi anerkender FN’s Børnekonvention, og barnets tarv går forud for forældrenes. Vi vil arbejde for, at udsatte familier med børn skal tilbydes kompetent forebyggende hjælp og tidlig indsats men anerkender behovet for anbringelser uden for hjemmet. Vi skal ikke have berøringsangst, men turde tage barnets parti, som svageste medborger i samfundet.

Daginstitutioner skal være et kvalificeret tilbud med faglært arbejdskraft, hvor kvalitet kommer før kvantitet, og hvor man skaber grobund for dannelse, sameksistens samt udvikling.

Hjælp til hjemløse

Der skal skaffes boliger til alle boligløse, både familier med børn og enlige.

Midlertidigt boligløse skal skaffes logi, så de ikke skal sove på gaden, i opgange og lignende steder.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL MENNESKER