TIL FORSIDEN

TIL INDENRIGSPOLITIK

TIL SAMFUND

 

Uddannelsessektoren skal være et nationalt indsatsområde - en ambitiøs investering i vores fælles og individuelle fremtid.

En sådan investeringstænkning går naturligt hånd i hånd med begrebet ”livslang læring” og med en forsknings- & erfaringsbaseret professionalisering af uddannelsessektoren.

Vi vil således samarbejde med organisationer og institutioner om nationale standarder på alle niveauer: Fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til universitetsuddannelserne (f.eks. vedr de faglige krav og undervisningstimetallet i hvert fag / disciplin).

Og vi vil arbejde for en forstærket sammenhæng mellem niveauerne, de enkelte undervisningsinstitutioner, og mellem uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund, samt mellem det offentlige og det private.

 

Folkeskolen

Vi vil først og fremmest rulle folkeskolereformen tilbage - for den blev trumfet igennem af en snæver kreds af ministre og embedsmænd - så vidt vi kan se.

Ved en festtale i 2015 roste Finansministeriets departementschef Martin Præstegaard netop Bjarne Corydon for mod og handlekraft. "Reformen mødte modstand fra lærerne, men du og dine ministerkolleger stod fast." - "Godt gået!" sagde departementschefen.

Men efter Forenede Demokraters mening er det helt usmageligt, at folk, som kun har beskæftiget sig med tal, pludselig gør sig til eksperter i undervisning af børn.

Så vi vil lægge vægt på at afskaffe de lange skoledage - for der er ikke noget bevis for, at man kommer til at "præstere bedre" ved at gøre mere af det samme i længere tid.

Vi vil sænke klassekvotienten, så der max. sidder 25 elever i hver folkeskoleklasse.

Pengene vil vi skaffe ved at skære statens tilskud til privatskoler i tæt befolkede områder ned til det halve - privatskolerne har nemlig ikke oplevet stramninger i årevis.

Men vi vil ikke lave om på statens tilskud til privatskoler i udkantsområder - for disse skoler kan forhindre, at elevernes skolevej er urimeligt lang.

Læs mere om folkeskolen

Praktikpladser

Gennem masser af år har der været en stor mangel på praktikpladser - så omkring 2014-2016 mangler flere tusinde elever en praktikplads.

Her er det problem, at langt de fleste politikernes egne børn fortsætter i gymnasiet - og derefter på et universitet - eller en anden form for højere uddannelse. Ellers ville problemet helt sikkert være løst for længe siden.

Forenede Demokrater vil indføre en statsgaranti for praktikpladser - og Forenede Demokrater vil betale fuld løn til eleverne gennem hele deres praktikforløb - så virksomhederne fritages for den udgift.

Derudover vil vi udbetale en bonus til en virksomhed, når et praktikforløb er gennemført - for at gøre det endnu mere attraktivt for virksomhederne at oprette praktikpladser.

Pengene vil vi skaffe ved at rulle selskabsskatten tilbage fra 22 % til 25 %. For de siddende politikere prøver på at være erhvervsvenlige ved at pine selskabsskatten så langt ned som muligt. Men vi mener, at man på den måde især belønner den "forkerte" type virksomheder : Banker, advokatfirmaer, reklamebureauer, ejendomsspekulanter m.v. - virksomheder, som nok skal overleve - uanset hvad.

Forenede Demokrater vil meget hellere betale nogle ret store beløb til produktive virksomheder, som udviser et samfundsansvar ved at oprette praktikpladser.

Læs mere om praktikpladser

Universiteter

Universiteterne opfatter sig selv som private virksomheder i deres konkurrence om nye studerende. De smider penge ud til landsdækkende reklamer for netop deres "produkter". Så de giver skatteydernes penge til reklamebureauer - i stedet for at bruge pengene på undervisning.

Samtidig medfører konkurrencen mellem universiteterne, at man i dag kan studere på Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i København, fordi universiteterne har oprettet afdelinger langt væk fra deres hjemsted.

Men dette vanvid vil Forenede Demokrater stoppe - måske som det eneste parti i Folketinget. Blandt andet ved at tage det såkaldte taksametersystem op til fornyet overvejelse.

Læs mere om universiteter

Undervisning i udkantsområder

Forenede Demokrater vil gøre MEGET for både at bevare og at etablere en række uddannelsesinstitutioner i udkantsområderne.

Det er jo ikke kun er de ansatte, som skaber aktivitet og beskæftigelse - det er så sandelig også det store antal elever i de forskellige institutioner.

Dette er helt det omvendte af den politik, vi har set på Christiansborg gennem de seneste 20-30-40 år. For her har man bare nedlagt institutioner i udkantsområderne - samtidig med, at universiteterne i de store byer har vokset sig større og større - og større...

Læs mere om uddannelse i udkantsområder

Mærkesager for studerende

En statsgaranti for lærepladser, således at ingen lærlinge risikerer at stå uden læreplads. Eventuelt ved at oprette skolepraktikordninger på de områder, hvor det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med lærepladser. Leverandører til det offentlige af tjenesteydelser, varer, byggeri mv. skal ansætte minimum 1 lærling/elev for hver 10 ansatte, for at komme i betragtning til opgaven for det offentlige.

En styrkelse af mesterlæren for de elever, der foretrækker den praksisrelaterede tilgang.

En styrkelse af EGU- og STU-uddannelserne

En oprettelse af en taskforce, hvor de studerende inddrages … med henblik på at afdække studerendes trivsel og studiebetingelser (herunder muligheden for "et dannelsesår") og med henblik på forslag til forbedringer, således at alle studerende har mulighed for et så optimalt studieforløb som muligt.

Fokus på uddannelsesvejledning for at støtte uddannelsessøgende bedst muligt.

En SU-reform, således at alle under SU-godkendte uddannelser sikres en ”værdig” SU / indkomst, der er uafhængig af forældreindkomst (også i sommerperioden op til uddannelses start). SU skal være bagudbetalt, så det følger lønninger.

En garanti for rimelige studieboliger, således at ingen studerende risikerer ikke at kunne gennemføre studiet pga. manglende bolig.

En offentlig debat / høring om status for dansk som undervisningssprog i forhold til engelsk, således at vi både sikrer vores nationale kultursprog, dansk, og sikrer vores internationale lingua franca-sprog, engelsk, som globalt kommunikationssprog.

Mærkesager for uddannelse

En styrkelse af både grundforskning og prioriteret sektorforskning, såvel uddannelsesinternt (didaktik og fag) som erhvervsrettet især inden for produktionsfremmende / eksportfremmende områder (f.eks. vedvarende / alternativ energi, robotteknologi, rumindustri og softwareudvikling), således at vi i Danmark får forbedret vores uddannelsesniveau og konkurrenceevne.

En etablering af samarbejdsfora på alle niveauer med repræsentanter fra institutionerne, organisationerne og politikerne, således at al udvikling forankres i samarbejdsfora og dermed bliver et fælles anliggende.

En styrkelse af rummeligheden og forskelligheden i og af erhvervsrettede uddannelser / AMU-uddannelser/kurser og i andre efteruddannelsestilbud, således at disse uddannelsestilbud bliver mere attraktive og mere tilgængelige også set i forhold til erhvervsændringer ("omskolingstænkning").

En reform af arbejdsmiljø og -betingelser, således at alle ansattes trivsel og arbejdstilrettelæggelser forbedres (større arbejdsglæde, engagement, inddragelse mindre stress og sygefravær) og således, at elever og studerende får et bedre arbejdsmiljø.

En ledelsesreform, således at den enkelte underviser får formelle pædagogiske kompetencer (større ansvar, større råderum, større ejerskab).

En styrkelse af samarbejdsmulighederne uddannelser imellem - og mellem uddannelser og det omgivende samfund / erhvervsliv, således at der skabes mere dynamik, sammenhæng og mening på tværs.

En reform af læreruddannelsen, således at den bliver universitetsbaseret og 5-årig, og således at praksistilknytningen bliver styrket, også efter uddannelsens afslutning og her i form af en obligatorisk 1-årig "turnusordning" (det første år i en ansættelse, hvortil der eksempelvis knyttes en mentor).

En sikring af skoleformer som privatskoler, efterskoler og højskoler.

 

TILBAGE TIL FORSIDEN

 

TILBAGE TIL INDENRIGSPOLITIK

 

TILBAGE TIL SAMFUND